Trang thông tin điện tử - Trường Trung Học Cơ Sở Lê Lợi - 07 Hồ Xuân Hương - Quận Ngũ Hành Sơn - Thành Phố Đà Nẵng - 0511 3833260

B/C SƠ KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN. HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014

 CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   QUẬN NGŨ HÀNH SƠN                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CĐ TRƯỜNG THCS LÊ LỢI

       Số:  01/ CĐLL                         Ngũ Hành Sơn, ngày  02  tháng 01  năm 2014

BÁO CÁO SƠ KẾT

 HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN

HỌC KỲ I NĂM HỌC  2013-2014 

Căn cứ hướng dẫn số 181/CĐGD ngày 16/12/2013 của  Ban thường vụ CĐGD thành phố Đà Nẵng về việc báo cáo sơ kết công đoàn học kỳ I năm học 2013-1014.

Căn cứ hướng dẫn số 50/CĐGD ngày 24/12/2013 của CĐGD Q. Ngũ Hành Sơn.

Quán triệt Nghị quyết của Công đoàn Giáo dục Ngũ Hành Sơn - Khoá IV ( Nhiệm kỳ 2012-2017) về phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2013-2014, Nghị quyết công đoàn trường THCS Lê Lợi, Ban chấp hành Công đoàn trường THCS Lê Lợi báo cáo sơ kết  hoạt động công tác công đoàn Học kỳ I năm học 2013-2014 với những nội dung sau:

 

I. Kết quả hoạt động công đoàn Học kỳ I:

1/ Công đoàn tham gia giải quyết việc làm, chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp và chính đáng cho CB-GV-NV:

- Đã có nhiều biện pháp tổ chức, vận động CBGVNV tự chăm lo cải thiện đời sống; tham gia giám sát việc thực hiện chế độ chính sách: Lương, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên, chế độ tăng thay ...; kịp thời phổ biến chế độ chính sách như: Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2009 của Chính phủ; Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GD&ĐT về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư liên bộ số 50/TTLBB/BGD&ĐT-BTC-BNV ngày 9/9/2008 về chế độ tăng giờ của giáo viên; các Thông tư 28, 29 và 30/TT-BGD&ĐT về Chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông; Chuẩn Hiệu trưởng trường THCS,THPT; Chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên THCS,THPT . . .Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

- Hoạt động chăm lo cải thiện đời sống được CĐCS quan tâm đúng mức và nhận được sự đồng tình của CNVC-LĐ bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực đã vận động CBGVNV chung sức, chung lòng hỗ trợ đồng nghiệp khi ốm đau bệnh tật, lúc tai nạn rủi ro, giúp nhau cải thiện đời sống, thăm hỏi, hiếu hỷ, tham quan, gặp mặt chia tay giáo viên về nghỉ hưu, đồng nghiệp khi nhận nhiệm vụ mới . . .được tổ chức chu đáo, tận tình; qua nguồn quỹ trợ tang, về hưu, phúc lợi tập thể …đã kịp thời viếng tang tứ thân phụ mẫu của CBGVNV theo đúng quy chế trợ tang đã được CBGVNV thống nhất.

- Ban thanh tra nhân dân trường học sau khi được HN CBCC bầu ra đã hoạt động đi vào nền nếp, bước đầu thực hiện nhiệm vụ đúng với chức năng quy định, tổ chức tốt vai trò giám sát thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của Ngành. Trong học kỳ qua không có đơn thư khiếu nại.

- Thực hiện chính sách chế độ đối với CBCCVC và người hợp đồng lao động đúng, đầy đủ và kịp thời theo qui định của ngành.

2/Công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao phẩm chất, năng lực cho đội ngũ:

- Đã triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

- Đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học “Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; nâng cao chất lượng và hiệu qủa giáo dục ; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

- Tiếp tục thực hiện chương trình “Tiếp sức đến trường” theo chỉ đạo, bước đầu đã đạt được  những kêt quả nhất định.

- Các tổ chuyên môn đã làm tốt công tác chỉ đạo chuyên môn, đưa hoạt động giảng dạy đi vào nề nếp, nâng dần chất lượng giáo dục; đánh giá đúng thực chất kết quả học tập của HS. Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT vào giảng dạy và điều hành quản lý giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, giảng dạy và chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

- Công tác xây dựng trường  đạt chuẩn quốc gia được lãnh đạo nhà trường quan tâm đúng mức, xây dựng phòng bộ môn và thư viện tiên tiến tiếp tục được quan tâm  được chú trọng. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo của nhà trường.

- Đội ngũ CBCC được phân công , bố trí hợp lý. 

- Phong trào tự học, tự bồi dưỡng được quan tâm đúng mức, có hiệu quả. Đã vận động CBVC-LĐ tích cực tham gia các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học, viết và áp dụng SKKN (trong năm học này có 13 SKKN được đăng kí mới), soạn giảng trên máy vi tính (100%), ứng dụng CNTT vào giảng dạy, làm ĐDDH và chủ đề tích hợp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và hạn chế tình hình học sinh bỏ học. Phối hợp với nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho CBVC tham gia học các loại hình đào tạo bồi dưỡng.

-  Động viên giáo viên  tham gia dự thi Giáo viên giỏi cấp trường, cấp quận và Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2013-2014.

- Công tác tuyên truyền giáo dục được CĐCS thường xuyên quan tâm đẩy mạnh; phong trào tự học, tự bồi dưỡng để hoàn thiện và đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục ngày càng có hiệu quả thiết thực.

3/ Tổ chức các phong trào thi đua và các cuộc vận động trong ngành :

- Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị. Công tác kế hoạch, tài chính và cơ sở vật chất được tăng cường.

 - Tổ chức tốt Hội nghị CCVCLĐ nghiêm túc, thực hiện đúng quy trình, chuẩn bị nội dung chu đáo. Quy chế dân chủ được phát huy, CBGVNV tích cực tham gia xây dựng kế hoạch, bố trí sử dụng lao động, đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân, tập thể và đơn vị . . .để từ đó mỗi thành viên trong đơn vị đều có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ, khắc phục những tồn tại, yếu kém; đảm bảo tính công khai, minh bạch, hạn chế khiếu kiện gây mất đoàn kết nội bộ.

- Gắn kết cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chính Minh” với những cuộc vận động và các phong trào thi đua: “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực “, cuộc vận động “ Hai không”, phong trào thi đua “ Dạy tốt - Học tốt”, phong trào “ Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”,  cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, Thông báo số 1294-CV/TU ngày 18/6/2009 của Thành uỷ Đà Nẵng về “Thực hiện Thông báo Kết luận số 242-TB/TW của Bộ Chính trị về việc Tiếp tục thực hịên Nghị quyết Trung ương 2 (Khoá VIII),phương hướng phát triển giáo dục đến năm 2020”, Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, học sinh bỏ học và thiếu niên hư, vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” . . . đã được  CĐ phố hợpvới chính quyền các cấp, tìm giải pháp thiết thực, phù hợp với thực tế tại đơn vị, được sự đồng tình hưởng ứng của CBGVNV; sự quan tâm của cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị và cha mẹ học sinh đồng tình ủng hộ.

- Phối hợp với chính quyền tổ chức tuyên truyền 68 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và quốc kháng 2/9 ; 31 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, và tuyên dương khen thưởng thành tích Dạy tốt năm học 2012-2013; Kỷ niệm 69 năm ngày thành lập quân đội nhân dân ; tổ chức phát động các phong trào thi đua chào mừng kỉ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

- Thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị được thể hiện thông qua các hội nghị trực tiếp hoặc gián tiếp, công khai các nội dung, kế hoạch, tài chính của đơn vị từ tổ chuyên môn đến cấp trường. Kết quả thu nhập tăng thêm năm 2013: 2.543.000đ/ng

- Tuyên truyền, vận động CBCC-LĐ hưởng ứng và đóng góp quỹ “ Mái ấm công đoàn” , “ Ngày vì người nghèo”, “ Tết cho người nghèo”; Trợ tang trong ngành, nạn nhân chất độc da cam… ;Tổ chức vận động quyên góp ủng hộ quỹ vì người nghèo,...Cụ thể :

+ Vận động hiến máu nhân đạo: 4 đơn vị máu

+ Đóng góp hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng khó khăn:  3.883.000

+ Vận động hỗ trợ CBGVNV có hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị: 25.800.000

+ Đóng góp quỹ vì người nghèo năm 2013: 15.205.000

+ Quyên góp xã hội , từ thiện: 1.550.000

  4/ Xây dựng tổ chức Công đoàn:

- Tổng số đoàn viên: 86/71 nữ ( trong đó kết nạp mới 1)

- Số tổ Công đoàn : 8 tổ

- Công tác bồi dưỡng cán bộ Công đoàn được quan tâm đúng mức. Đã cử cán bộ tham gia tập huấn do LĐLĐ, CĐGD quận và thành phố tổ chức. Qua các Hội thảo, tập huấn đã từng bước giúp CBCĐ vận dụng khá tốt vào tình hình thực tế tại đơn vị đạt hiệu quả, có tác dụng góp phần tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng, quan liêu, xa rời quần chúng.

- CĐ đã xây dựng quy chế hoạt động CĐ và từng bước bổ sung sửa đổi tạo điều kiện cho CĐ hoạt động ngày càng hiệu quả cả về nội dung và phương thức.

- BCH đã chỉ đạo và hướng dẫn UBKT CĐ hoạt động hiệu quả.

- Mối quan hệ giữa công đoàn và chính quyền ngày càng chặt chẽ, gắn bó, tạo điều kiện hỗ trợ và vận động đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ công tác.

- CĐCS đã hoàn thành đăng ký thi đua xây dựng tập thể CĐCSVM, tổ CĐVMXS năm học 2013-2014. Công tác tuyên truyền Luật công đoàn, Điều lệ công đoàn được đẩy mạnh. Công tác góp ý xây dựng Đảng được tiến hành nghiêm túc, CĐCS tham gia góp ý đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng theo định kỳ nhằm xây dựng Đảng vững mạnh, là hạt nhân lãnh đạo đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được Ngành giao phó.

5/ Công tác tài chính Công đoàn:

- CĐ đã thực hiện đúng và hợp lý các qui định về  sử dụng tài chính CĐ:

+ Tổng thu kinh phí CĐ năm 2013: 79.980.426đ

+Tổng chi kinh phí CĐ năm 2013: 68.458.490đ

6/ Hoạt động của UBKT CĐ:

- Công tác kiểm tra và hoạt động UBKT được thường xuyên thực hiện, có nề nếp và đã đi vào chiều sâu góp phần tự điều chỉnh những hạn chế tại đơn vị, khắc phục từng bước những sai sót trong quá trình tổ chức hoạt động công đoàn.

7/ Hoạt động nữ công:

- Cñng cè Ban n÷ c«ng, triÓn khai c¸c nhiÖm vô cô thÓ theo NghÞ quyÕt §¹i héi vµ NghÞ quyÕt n¨m häc.

- Tuyên truyền thực hiện bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ

- Tæ chøc sinh hoạt trong toàn thể HĐSP nh©n dÞp 20/10 vµ s¬ kÕt phong trµo phô n÷ “ Hai giái”.

- Tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng n÷ c«ng do c«ng ®oµn c¸c cÊp tæ chøc vµ ph¸t ®éng, lồng ghép triển khai và  thực hiện tốt các phong trào và các cuộc vận động như : Dân số và kế hoạch hóa gia đình, Nuôi con khỏe, dạy con ngoan, gia đình văn hóa…Kết quả: Năm 2013 có 100% CBCC đạt gia đình văn hóa, đơn vị không có người sinh con thứ 3.

- Tæ chøc ph¸t quµ Trung Thu, Quèc tÕ thiÕu nhi, khen th­ëng con CBCC ®¹t thµnh tÝch cao trong häc tËp, khen th­ëng c¸c ch¸u thi ®ç vµo c¸c tr­êng §¹i häc, Cao ®¼ng trong dịp đầu năm học.

II. Đánh giá chung:

Trong Học kỳ I năm học 2013-2014, CĐ đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Chị thị của Ngành và Nghị quyết Công đoàn cấp trên về nhiệm vụ chính trị và chương trình công tác công đoàn đạt hiệu quả khá rõ nét, từng bước củng cố vị trí, chức năng, vai trò của tổ chức Công đoàn, thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý nhà nước trong cơ quan đơn vị. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các phong trào thi đua, các cuộc vận động quần chúng được vận dụng bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo đạt hiệu quả rõ nét trong CBGVNV góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phát triển bền vững, ổn định tạo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ năm học 2013-2014.

 

Nơi nhận:                                                       TM. BAN CHẤP HÀNH 

 - CĐGD quận; (Để báo cáo )                                    CHỦ TỊCH

 - Lưu VPCĐGD

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014

          Năm học 2013 – 2014 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết 20 của BCH Trung ương khoá X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân (GCCN) thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước; căn cứ Nghị quyết Đại hội X CĐGD thành phố và các Nghị quyết của CĐ cấp trên, Phương hướng, nhiệm vụ năm học của ngành, năm học 2013 – 2014 CĐ tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, sau đây:

          1. Tiếp tục phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, Chương trình hành động của Bộ GD&ĐT và của Thành ủy Đà Nẵng; các cấp Công đoàn cần cụ thể hóa Chương trình hành động của LĐLĐ thành phố Đà Nẵng và của CĐGD Việt Nam vào chương trình hoạt động Công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

          2. Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo và người lao động (NG-NLĐ), xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định. Chủ động đề xuất và tham gia góp ý xây dựng các chế độ chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích của NG-NLĐ, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động; tích cực thực hiện công tác tự chăm lo đời sống cho đội ngũ.

          3. Tiếp tục triển khai chương trình xây dựng GCCN trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Đẩy mạnh và đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục; vận động NG-NLĐ thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, nội quy, quy chế của ngành và đơn vị.

          4. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức, chỉ đạo các phong trào, các cuộc vận động trong ngành, tạo sự chuyển biến thực chất về phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

  5. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh. Tích cực tổ chức bồi dưỡng CBCĐ nhằm thực hiện có hiệu quả chức năng và nhiệm vụ của tổ chức CĐ.

    Nhiệm vụ cụ thể và tổ chức thực hiện (như chương trình hoạt động năm học).

 

CĐGDQUẬN NGŨ HÀNH SƠN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS TRƯỜNG THCS LÊ LỢI                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          ------------------                                     ------------------------------

Số:  03 /CĐLL                               Ngũ Hành Sơn,  ngày 05  tháng 01  năm  2013

 

                                      BÁO CÁO

                              SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN HỌC KỲ I

                               NĂM HỌC 2012-2013

 

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

1

Tổng số Tổ chuyên môn/Tổ CĐ

Tổ CM/ tổ CĐ

8/8

2

Tổng số CCVCLĐ

người/nữ

86/70

3

Tổng số đoàn viên CĐ

người/nữ

86/70

4

Số ĐV CĐ được kết nạp trong HK

người

5/4

5

Tổng số đảng viên/nữ

người/nữ

23/19

6

Số đảng viên kết nạp trong HK

người/ nữ

0

7

Số NG,NLĐ đang học bồi dưỡng CMNV

người/%

/

8

Số CCVC đang học LL CT trung, cao cấp

người trung/cao

0/0

9

Số CB CĐ được bồi dưỡng nghiệp vụ CĐ

người

0

10

Số Tổ CĐ đăng kí VM, VMXS

tổ CĐVM/XS

8/8

11

Mức lương cao nhất

1000đ/người/th

8557,950

12

Mức lương thấp nhất

1000đ/người/th

1890,000

13

Số LĐHD không xác định thời hạn

người

7

14

Số LĐHĐ có thời hạn 1-3 năm

người

0

15

Số LĐHĐ đã đóng BHXH, YT, TN

người

7

16

Số người sinh con thứ 3 trở lên

người

0

17

Số SKKN đăng ký

SKKN

21

18

Số người đăng ký CSTĐ CS

người

32

19

Bình quân thu nhập tăng thêm của đơn vị/ người

1000đ/người

1.960,000

20

Số Bà mẹ VNAH đơn vị phụng dưỡng

người

0

21

Số tiền quyên góp xã hội, từ thiện

1000đ

4.860,000

22

Số tiền đóng góp quỹ vì người nghèo

1000đ

700,000

23

Kinh phí do CĐ cấp trên cấp năm 2012

1000đ

33.268,490

24

Tổng kinh phí hoạt động công đoàn 2012

1000đ

76.781,308

25

Tổng k/phí chăm lo đời sống, tương trợ 2012

1000đ

7.000,000

26

Số đơn khiếu nại, tố cáo nhận được

đơn

0

                                                                                             

  Nơi nhận:                                                     TM. BAN CHẤP HÀNH

 - CĐGD quận; (Để báo cáo )                                       CHỦ TỊCH

 - Lưu VPCĐGD                                                    Võ Nguyên Lộc            

 

 

 

Đồng hồ

Từ Điển Trực Tuyến

Văn bản pháp quy

Mẫu Lí lịch học sinh năm học 2017 - 2018

Tải về

bao cao tu danh gia dieu chinh thang 5-2016.pdf

Tải về

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS...

Tải về

Mẫu Thông tin lý lịch học sinh năm học 2015-2016

Tải về

Đề  Cương kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Min...

Tải về

Khách Online

Hiện có 18 khách trực tuyến